Yönetmelik

Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğini indirmek için: GAÜN LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİK SAYI 29992

YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğini indirmek için: 29690 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan YÖK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

27 Şubat 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29992
YÖNETMELİK
Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM,

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gaziantep Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü programlarındaki eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; lisansüstü programların açılması, lisansüstü programlara öğrenci kabulü ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme süreçlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi,

c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan ve ilgili enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan başkanı,

d) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Tek bilim/sanat dalı bulunan anabilim/anasanat dallarında anabilim/anasanat dalı başkanının başkanlığında o anabilim/anasanat dalında ders veren ve tez danışmanlığı yapan tüm öğretim üyeleri ile öğretim görevlilerinden, birden fazla bilim/sanat dalı bulunan anabilim/anasanat dallarında ise anabilim/anasanat dalı başkanının başkanlığında bilim/sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

e) Bilim/sanat dalı: Anabilim/anasanat dalına bağlı olarak enstitüde lisansüstü programı bulunan bilim/sanat dalını,

f) Enstitü: Gaziantep Üniversitesine bağlı enstitüleri,

g) Enstitü kurulu: Gaziantep Üniversitesine bağlı enstitülerin kurullarını,

ğ) Enstitü yönetim kurulu: Gaziantep Üniversitesine bağlı enstitülerin yönetim kurullarını,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ı) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,

j) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

k) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

l) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programların Kapsamı, Açılması, Kontenjanların Belirlenmesi ve

İlanı, Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü ve Sınav Jürisi

Lisansüstü programların kapsamı ve açılması

MADDE 4 – (1) Üniversitede yürütülen lisansüstü programlar; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik çalışmalarından oluşur.

(2) Lisansüstü program açma teklifleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde belirlenir.

(3) Bir yüksek lisans programının tezli ve tezsiz programları aynı enstitü anabilim/anasanat dalı altında açılmak zorundadır.

(4) Bir enstitü anabilim/anasanat dalı altında lisansüstü programların açılması veya mevcut bir programın isminin değişiklik önerileri anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulunun olumlu görüşü, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile gerçekleşir.

(5) Lisansüstü programların ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı ile aynı isimde olmaları esastır. Ancak bir enstitü anabilim/anasanat dalı altındaki bilim/sanat dalındaki öğretim üyelerinin ortak teklifi, enstitü kurulunun olumlu görüşü, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile enstitü anabilim/anasanat dalının isminden farklı ve ilgili bilim/sanat dalının ismini taşıyan lisansüstü programlar da açılabilir.

(6) Disiplinler arası enstitü anabilim/anasanat dalı ve bunlar altında açılacak lisansüstü programlar ise yine aynı usulle programda görev alacak birden fazla enstitü anabilim/anasanat dallarındaki öğretim üyelerinin ortak teklifi, enstitü kurulunun olumlu görüşü, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılabilir. Bu durumda açılan lisansüstü program ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı ile aynı adı taşımak zorundadır.

(7) Program açılması taleplerinde, eğitim dili mutlaka belirtilir.

Lisansüstü programlarda kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 5 – (1) Enstitülerdeki lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmaması, alınacak öğrenci sayısı ve aranan şartlar, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun talebi ve önerisi dikkate alınarak enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

(2) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, kontenjanları, son başvuru ve sınav tarihleri ile başvuru ve sınavlara ilişkin diğer bilgiler ve istenen belgeler her akademik yarıyıl başında ilgili enstitünün internet sayfasında ilan edilir.

(3) Lisansüstü programlara aday başvuruları, ilgili enstitünün internet sayfasındaki başvuru dosyası elektronik formda doldurulduktan sonra çıktısının alınıp lisansüstü eğitim yapılmak istenen programın enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına, ilanda istenen belgelerle birlikte yapılır. Adaylar, başvuru için gerekli belgeleri ilgili enstitü yönetim kurulunun belirlediği süreler içinde eksiksiz olarak başvurduğu anabilim/anasanat dalı başkanlığına vermek zorundadır.

(4) Lisansüstü öğrenci kontenjanları, Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı ve Yabancı Uyruklu (Y.U.) kontenjanlar olmak üzere ikiye ayrılır. T.C. kontenjanları, kabul koşullarını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylara; Y.U. kontenjanları ise kabul koşullarını sağlayan Yabancı Uyruklu adaylara açıktır. Ayrıca yatay geçiş kontenjanı da belirtilebilir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulü

MADDE 6 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarına yabancı uyruklu öğrencilerin alımına ilişkin başvuru, kayıt, kabul ve mali hükümlerle ilgili işlemler, Üniversite Senatosunca kabul edilen yönergeler çerçevesinde yapılır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin lisansüstü programlara kabulü

MADDE 7 – (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kontenjanlardan lisansüstü programlara öğrenci kabulünde; ALES puanı, sanatta yetenek sınav puanı, temel tıp puanı, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav puanı, lisans ve/veya yüksek lisans dersleri not ortalaması, mülâkat/yazılı sınav/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu ve bu Yönetmelikte belirtilen oranlara göre hesaplanan giriş puanları esas alınır.

(2) Farklı not sistemlerindeki değerlendirmelerin yüzlük nota dönüşüm esasları, Üniversite Senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

(3) Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan alınan belgeler ALES belgesi yerine geçerli sayılır.

(4) Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek giriş notundan başlayarak yapılan sıralama ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, yabancı dil puanı, mezuniyet not ortalaması, ALES veya eşdeğeri sınav puanı, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanı esas alınır.

Sınav jürisi

MADDE 8 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, lisansüstü programların başvurularını değerlendirmek, yazılı ve/veya sözlü mülakat olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve sınavları yapmak için öğretim üyeleri arasından en az üç asıl, iki yedek üye olmak üzere bir sınav jürisi oluşturur.

(2) Belirlenen jüriler enstitü yönetim kurul onayı ile kesinleşir.

(3) Sınav jürisi her bilim/sanat dalı için ayrı ayrı kurulabileceği gibi anabilim/anasanat dalında tek bir jüri de kurulabilir.

(4) Mazereti nedeniyle bilimsel değerlendirme sınavına katılamayan asıl üyenin/üyelerin yerine, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanınca yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel Esaslar, Başvuru ve Kabul

Genel esaslar

MADDE 9 – (1) Yüksek lisans programları örgün ve ikinci öğretimde tezli, tezsiz ve uzaktan öğretim olarak açılır ve yürütülür.

(2) Tezli yüksek lisans programından eğer açık ise aynı programın tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş için öğrencinin başvurusu, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı gereklidir. Geçişi uygun görülen öğrencinin enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile programa intibakı sağlanır. Tezli yüksek lisans programında aldığı dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programından eğer açık ise aynı programın tezli yüksek lisans programına da geçilebilir. Ancak tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçişlerde bu Yönetmelikte tezli yüksek lisans için belirlenen asgari başvuru ve kabul şartlarının yerine getirilmesi gereklidir. Geçişler ile ilgili uygulanacak esaslar ve ek koşullar enstitü kurulları tarafından belirlenir. Başvurular öğrencinin yazılı talebi ile alınır; enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile karara bağlanır. Bu durumda öğrencinin intibakı yapılarak tezsiz yüksek lisans programında aldığı dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz.

(5) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine enstitülerde, öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar ilgili enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Başvuru ve kabul

MADDE 10 – (1) Yüksek lisans programlarına başvurularda, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından önerilen, enstitü kurulunun olumlu görüşü ve Senato tarafından onaylanan lisans programlarından mezun veya son dönem öğrencisi olmak gereklidir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, başvurduğu lisansüstü programın kabul ettiği ilgili puan türünde (sayısal, sözel veya eşit ağırlık) 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak enstitü kurullarının belirleyeceği tezsiz yüksek lisans programlarında ALES puan şartı aranmayabilir.

(3) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarındaki tezli yüksek lisans programlarında ALES puanı aranmaz.

(4) ALES şartı aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne dair esaslar, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü kurulunun onayı ile belirlenir.

(5) Türkçe eğitim-öğretim yapan yüksek lisans programlarına başvuruda yabancı dil şartı aranmaz.

(6) İngilizce eğitim-öğretim yapan veya bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan lisansüstü programlarına öğrencinin başvurabilmesi için YDS’den en az 55 puana veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana veya üniversitenin yabancı diller yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından en az 60 puana sahip olması gerekir.

(7) Lisans öğrenimlerini İngilizce dilinde yapan lisans programlarından mezun olanlardan, dil şartı aranmaz.

(8) Bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi aldıktan sonra lisans öğrenimlerini Türkçe dilinde yapan lisans programlarından mezun olanlardan hazırlık geçme notları en az 60 ve üstü olanlardan altıncı fıkrada belirtilen sınavlara girme şartı aranmaz.

(9) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve sözlü mülakat ve/veya yazılı sınavının %25’i değerlendirmeye alınarak hesaplanacak puanın 60’tan düşük olmaması gerekir.

(10) Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuvara bağlı enstitü anabilim/anasanat dallarının yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; yerleştirme puanı, adayın lisans mezuniyet not ortalamasının % 50’si ve mülakat puanının % 50’si değerlendirmeye alınarak hesaplanacak puanın 60’tan düşük olmaması gerekir.

(11) ALES şartı aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans mezuniyet not ortalaması adayın yerleştirme puanını oluşturur.

(12) Sözlü mülakat ve/veya yazılı sınavına girmeyen adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır.

(13) Yüksek lisans programlarına yerleştirmede adaylar puanlarına göre en yüksekten itibaren başvurduğu bilim/sanat dalı içinde sıralanır. Tek bilim/sanat dalından oluşan enstitü anabilim/anasanat dallarında bu sıralama anabilim/anasanat dalı bazında yapılır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenebilir ve enstitü tarafından ilan edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının amacı

MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir (21) krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve tez çalışması gibi kredisi olmayan dersler, not ortalamasına katılmaz ve dönem sonu harfleri başarılı (S), başarısız (U) veya gelişerek devam ediyor (P) şeklinde değerlendirilir.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin yüksek lisans eğitimi sırasında alınması zorunludur.

(4) Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla tüm derslerin AKTS kredilerinin toplamı en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(5) Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve kendi danışmanı tarafından açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(6) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili bilim dalı ve/veya enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(7) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden seçilebilir.

(8) Öğrenci ayrıca tez danışmanının teklifi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer lisansüstü programlardan veya yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders daha seçebilir.

(9) Ders yükünü tamamlamış bir öğrenciye tez danışmanının yazılı talebi ve gerekçesi, enstitü anabilim/anasanatdalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile en fazla üç ders daha verilebilir. Öğrencinin bu derslerden alacağı harfler genel not ortalamasına katılmaz. Ancak öğrenci belirlenen derslerden başarılı olmak zorundadır. Bu dersler not çizelgesinde (transkript) belirtilir.

Süre

MADDE 12 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Tezini dört yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

(3) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tezli yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrencilerin durumu; ilgili enstitü kurulunun belirlediği ve Senato tarafından onaylanmış tezli yüksek lisans bitirme ölçütlerini yerine getirmek şartı ile danışmanının yazılı talebi ve gerekçesi, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile karara bağlanır.

Tez danışmanı atanması

MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans programında, Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyelerinden bir tez danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ve öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu içeren tez önerisini en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye önerilir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez önerisi ilgili enstitü tarafından oluşturulan tez öneri formuna uygun olarak hazırlanması gerekir.

(3) Öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları diledikleri takdirde süreç tamamlanıncaya kadar devam eder. Tez danışmanı değişikliği tez konusu değişikliğini zorunlu kılmaz.

(4) Tez konusunda ve tez başlığında yapılması istenen tüm değişiklikler, danışmanın görüşü, anabilim/anasanatdalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

(5) Tez konusu değişen bir öğrenci en erken bir dönem sonra tez sınavına girmek üzere başvurabilir.

(6) Tez danışmanı, yüksek lisans tezi yönetebilecek niteliklere sahip, öncelikle Üniversite kadrosunda bulunan ve en az iki yarıyıl süreyle bir yükseköğretim kurumunda lisans seviyesinde ders vermiş olan öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede söz konusu niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan Senatonun belirlediği niteliklere sahip bir öğretim üyesi tez danışmanı olarak atanabilir.

(7) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan veya Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(8) Enstitüler, gerektiğinde tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atanma koşullarını enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile değiştirebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim-öğretim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde, izlemekte olduğu programın eğitim-öğretim dilinde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Eğitim dili Türkçe olan tezli yüksek lisans programlarında tez öğrencisinin talebi, danışmanının teklifi ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile tezler İngilizce yazılabilir. Bu durumda tezler, lisansüstü eğitimin İngilizce verildiği programlardaki tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmak zorundadır.

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce öğrenci tezini tamamlayarak bir nüshasını danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte tezin bir nüshasını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana verir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin birer nüshasını jüri üyelerine en kısa sürede teslim eder.

(5) Tez jürisi, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri bir başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asil (veya beş), iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İlk yedek üye Üniversite ve/veya enstitü anabilim/anasanat dalı dışından belirlenir. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(6) Tez danışmanının ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez jürisi ve tez savunma sınavı ve/veya eser sergileme tarihi, yeri ve saati belirlenir.

(7) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Jüri toplantıları asil ve/veya yardımcı danışman olmadan eksik jüri üyesi ile yapılamaz.

(8) Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrencileri ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(9) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri kapalı bir oturumda tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(10) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(11) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(12) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasının ve diğer sınav tutanaklarının jüri üyelerince eksiksiz imzalanması gerekir. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üyenin/üyelerin tez sınav tutanakları üzerinde gerekçeli kararını yazması gerekir.

(13) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin aynı programın tezsiz yüksek lisans programının açık olması durumunda ve öğrencinin yazılı olarak talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Azami eğitim-öğretim süresini tamamlamış öğrenciler bu haktan faydalanamazlar.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 15 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından onaylanmış mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Enstitü yönetim kurulu talep halinde tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı ile birlikte programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 16 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz (30) krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi derslerinden oluşur.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersin tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında alınması zorunludur.

(4) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile lisans derslerinden seçilebilir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

(7) Eğitim-öğretim için gerekli koşulları sağlamak şartıyla uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı açılabilir. Bu programda yürütülecek eğitim-öğretim faaliyetleri Senato kararlarına göre yürütülür.

(8) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak Senato tarafından onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü ve benzeri ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilir.

Süre

MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt ve danışmanlık işlemleri, danışman atanıncaya kadar ilgili bilim/sanat dalı veya enstitü ana bilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

Dönem projesi

MADDE 19 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesi son yarıyılda alınır.

(2) Dönem projesinin kapsamı ve koşulları; enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi enstitü kurulunun kararı ile belirlenir.

(3) Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı (S) veya başarısız (U) olarak değerlendirilir, not ortalamasına katılmaz ve sonucu enstitüye iletilir.

(4) Öğrenci, danışmanının belirlediği tarihte projesini sunar. Sunum, öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilerine açıktır.

(5) Danışman, öğrencinin dönem projesi dersinin başarısız olması halinde, nedenlerini ilgili enstitüye ve öğrenciye yazılı olarak bildirir.

Diploma

MADDE 20 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı ile birlikte programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının amacı

MADDE 21 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak, analiz etmek ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

Doktora ders yükü

MADDE 22 – (1) Doktora programına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir (21) krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi, doktora uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az kırk iki (42) kredilik on dört (14) ders, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi, doktora uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programına kayıtlı bir öğrenci, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi, yüksek lisans eğitimi sırasında aldıysa muaf; almamış ise bu dersi almakla yükümlüdür.

(4) Doktora programlarında tez danışmanının teklifi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü müdürünün onayı ile diğer lisansüstü programlardan, enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(6) Tez danışmanı ve/veya doktora yeterlik komitesinin yazılı talebi ve gerekçesi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanın onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ders yükünü tamamlayan öğrenciye en fazla iki ders daha verilebilir. Öğrencinin bu derslerden alacağı harfler genel not ortalamasına katılmaz, ancak öğrenci belirlenen bu derslerde başarılı olmak zorundadır. Bu dersler not çizelgesinde (transkript) belirtilir.

(7) Öğrenci doktora yeterlik sınavı öncesi en az bir yarıyıl seminer dersi almak zorundadır. Seminer çalışması dinleyicilere açık olarak yapılır.

(8) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Doktora başvuru ve kabul esasları

MADDE 23 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların; tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan ve başvurduğu programın puan türünde 90 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(3) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(4) Tıp, diş hekimliği, veterinerlik ve eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına sahip veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanlar da ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak şartıyla doktora programlarına başvurabilirler.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde; temel tıp veya ALES puanının %50’si, sözlü mülakat veya yazılı sınavının veya bilimsel değerlendirmenin %25’i, yüksek lisans derecesi ile başvuranların yüksek lisans not ortalamasının %25’i, lisans derecesi ile başvuranların lisans not ortalamasının %25’i değerlendirmeye alınarak hesaplanacak başarı puanının 65’ten düşük olmaması gerekir.

(6) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvara bağlı enstitü anabilim/anasanat dallarının doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(7) Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuvara bağlı enstitü anabilim/anasanat dallarının doktora programlarına öğrenci kabulünde yerleştirme puanı; lisans derecesi ile başvuran adayın lisans mezuniyet not ortalamasının % 50’si, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayın yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 50’si ve mülakat puanının % 50’si değerlendirmeye alınarak hesaplanacak puanın 65’ten düşük olmaması gerekir.

(8) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, Türkçe eğitim yapan programlar için en az 55 YDS puanı, İngilizce eğitim yapan programlar için en az 65 YDS puanı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek doktora programların özelliklerine göre yükseltilmesine ilgili enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karar verilebilir. Yabancı Diller Eğitimi ve Batı Dilleri ve Edebiyatı gibi yabancı diller üzerine yürütülen doktora programlarına öğrenci kabulü için adayların YÖK’ün kabul ettiği ikinci bir yabancı dilde YDS’den en az 55 veya dengi sınavlardan eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

(9) Sözlü mülakat ve/veya yazılı sınavına girmeyen adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır.

(10) Doktora programlarına yerleştirmede adaylar, puanlarına göre en yüksekten itibaren başvurduğu bilim/sanat dalı içinde sıralanır. Tek bilim/sanat dalından oluşan enstitü anabilim/anasanat dallarında bu sıralama anabilim/anasanatdalı bazında yapılır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenebilir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurulara ilişkin ek esaslar

MADDE 24 – (1) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(3) Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

Doktora süresi

MADDE 25 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz (8) yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki (12) yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on (10) yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört (14) yarıyıldır.

(2) Doktora programında, gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın asgari süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır.

(3) Doktora programında, gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara ise aynı programın tezsiz yüksek lisans programı açık ise bu programın gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla yazılı talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora tez danışmanı atanması

MADDE 26 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyelerinden bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirlediği tez konusunu içeren tez önerisi ve danışman atama formunu enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Tez danışmanının ve tez konusunun en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması gerekir.

(3) Tez önerisinin ilgili enstitü tarafından oluşturulan tez öneri formuna uygun olarak hazırlanması gerekir.

(4) Öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları diledikleri takdirde süreç tamamlanıncaya kadar devam eder. Tez danışmanı değişikliği tez konusu değişikliğini zorunlu kılmaz.

(5) Doktora yeterlik sınavı öncesi tez konusunda ve tez başlığında yapılması istenen tüm değişiklikler, danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

(6) Tez danışmanı, doktora tezi yönetebilecek niteliklere sahip, öncelikle Üniversite kadrosunda bulunan ve en az dört yarıyıl süreyle bir yükseköğretim kurumunda lisans seviyesinde veya iki yarıyıl süreyle yüksek lisans seviyesinde ders vermiş ve bir yüksek lisans tezi yönetmiş ve başarıyla tamamlatmış olan öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede söz konusu niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Bazı doktora programlarında ilgili enstitü kurulunun önerisi ve senatonun onayı ile tez danışmanlığı için ayrıca ek ölçütler belirlenebilir.

(7) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan veya Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ile kavramlar ve doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Bir öğrenci Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Sınavın tarih ve saati, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye önerilir, enstitü yönetim kurulu kararı ile onaylanır. Enstitü yönetim kurulunun gerekli görmesi halinde sınav tarihini ve yerini değiştirebilir.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en erken dördüncü, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar ilk yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Öğrenciler doktora yeterlik sınavına belirlenen sürelerde girmedikleri takdirde söz konusu sınavdan başarısız olmuş kabul edilir.

(5) Yeterlik sınavını, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç dokuzuncu yarıyılın sonuna kadar başarmak zorundadır.

(6) Doktora yeterlik sınavları, doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi biri ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı olmak üzere enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınav komitesi iki yılda bir yenilenir.

(7) Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürileri en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş asil iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İlk yedek üye Üniversite ve/veya enstitü anabilim/anasanat dalı dışından belirlenir.

(8) Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(9) Yeterlik sınavı, programın öğretim dilinde yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır.

(10) Yazılı sınav öğrencinin enstitü anabilim/anasanat dalı ve bilim/sanat dallarındaki bilgisini ölçmek üzere ayrı ayrı yapılabilir. Yazılı sınav aşamasında her bir jüri üyesi öğrencinin başarı notunu 100 tam puan üzerinden değerlendirir. Yazılı sınav ortalaması en az 70 puan alan öğrenci başarılı olarak kabul edilir ve sözlü sınava alınır. Sözlü sınavı dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır ve dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.

(11) Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(12) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümlerden bir veya iki yarıyıl sonra tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(13) Doktora yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(14) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme, öğrencinin yazılı isteği, danışmanının ve ilgili anabilim dalı başkanının yazılı önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(15) Doktora yeterlik yazılı sınavı, kağıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Senato tarafından belirlenir.

Doktora tez izleme komitesi

MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için tez danışmanın önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile en geç bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına katılabilir ancak izleme komitesi üyesi olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, tez danışmanının önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunması

MADDE 29 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Varsa ikinci danışman toplantılara oy hakkı olmadan katılabilir. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine ulaştırır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(5) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın altı ay içinde girmeyen ve döneminde tez raporunu sunmayan öğrenci başarısız sayılır.

(7) Tez önerisi kabul edilen bir öğrenci ilerleyen süreçte tez konusunda ve tez başlığında değişiklik yapmak istediği takdirde öncelikle öğrencinin gerekçesi, danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı gereklidir. Enstitü yönetim kurulu tarafından tez konusu değişliği onaylanan bir öğrenci için süreç doktora yeterlik sınavından sonraki basamaktan başlar. Tez konusu değişen bir öğrenci en az üç tez izleme komitesi raporu sunduktan sonra tez sınavına girmek üzere başvurabilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 30 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun ve izlediği programın öğretim dilinde yazarak tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Eğitim dili Türkçe olan doktora programlarında tez öğrencisinin talebi, danışmanının teklifi ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile tezler İngilizce yazılabilir. Bu durumda tezler, lisansüstü eğitimin İngilizce verildiği programlardaki tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmak zorundadır.

(3) Doktora tez savunmasından önce öğrenci, tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman ilgili enstitünün tez yazılım kuralları yönünden denetler ve tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezin bir nüshasını, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana teslim eder. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Doktora tezinin sonuçlanabilmesi için ilgili enstitü kurulunun belirleyebileceği ek kriterler dışında başarılı olarak değerlendirilen en az üç tez izleme komitesi raporunun enstitüye sunulması gerekir.

(5) Doktora tez jürisi, danışmanın teklifi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş asil iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İlk yedek üye Üniversite ve/veya enstitü anabilim/anasanat dalı dışından belirlenir. Varsa ikinci tez danışmanı, oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Öğrenci, ilgili enstitü tarafından kendisine jüri ve intihal bilgisinin tebliğ edildiği tarihten sonra, en kısa zamanda yedek üyeler dâhil jüri üyelerine tezinin birer nüshasını ulaştırır. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren on günden az, otuz günden çok olmamak üzere toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır.

(7) Tez savunma sınav tarihi, yeri ve saati danışman önerisi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(8) Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(9) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye/üyeler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına sınav tarihinden en az üç iş günü önce bilgi verir.

(10) Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına katılamayan asıl üye/üyelerin yerine, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları danışman olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz.

(11) İlan edilen günde yapılamayan tez savunma sınavı bir tutanakla belirlenerek anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bildirilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Jürinin ikinci kez toplanamadığı durumlarda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ile enstitü yönetim kurulu bir sonraki sınavın yeni bir jüri ile ne zaman yapılacağına karar verir.

(12) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.

(13) Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(14) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(15) Tezi hakkında yeniden toplanmayı gerektirecek kadar kapsamlı düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini tekrar danışmanına teslim eder. Düzeltilmiş tez aynı jüri önünde danışmanın belirlediği enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanmış gün ve saatte yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(16) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için yazılı talepleri halinde aynı programın tezsiz yüksek lisans programı açık ise ve tezsiz yüksek lisans programını bitirmek için belirlenmiş olan asgari şartlarını yerine getirmek kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 31 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.

(2) Enstitü yönetim kurulu yazılı başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı ile birlikte programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(5) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programının amacı

MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

Sanatta yeterlik ders yükü

MADDE 33 – (1) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir (21) krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile doktora uzmanlık alan dersi ve tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Sanatta yeterlik programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az kırk iki (42) kredilik on dört (14) ders, uygulamalar ile doktora uzmanlık alan dersi ve tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programına kayıtlı bir öğrenci, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi yüksek lisans eğitimi sırasında aldıysa muaf, almamış ise bu dersi almakla yükümlüdür.

(4) Sanatta yeterlik programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(5) Lisans dersleri, ders sayısı ve kredi hesabında dikkate alınmaz.

(6) Danışmanının yazılı talebi ve gerekçesi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanın onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ders yükünü tamamlayan öğrenciye en fazla iki ders daha verilebilir. Öğrencinin bu derslerden alacağı harfler genel not ortalamasına katılmaz, ancak öğrenci belirlenen bu derslerde başarılı olmak zorundadır. Bu dersler not çizelgesinde (transkript) belirtilir.

Sanatta yeterlik başvuru ve kabul

MADDE 34 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların sözel puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olması gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların, lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan ve başvurduğu programın puan türünde 90 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programına başvuracak adayların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ve programların özelliklerine göre adayların yerleştirme puanlarının nasıl oluşturulacağı Senato tarafından belirlenir.

(4) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, Türkçe eğitim yapan programlar için en az 55 YDS puanı, İngilizce eğitim yapan programlar için en az 65 YDS puanı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek sanatta yeterlik programlarının özelliklerine göre yükseltilmesine ilgili enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karar verilebilir.

(5) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvara bağlı enstitü anabilim/anasanat dallarının sanatta yeterlilik programları hariç diğer sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının %50’si, sözlü mülakat veya yazılı sınavının veya bilimsel değerlendirmenin %25’i, yüksek lisans derecesi ile başvuranların yüksek lisans not ortalamasının %25’i, lisans derecesi ile başvuranların lisans not ortalamasının %25’i değerlendirmeye alınarak hesaplanacak başarı puanının 65’ten düşük olmaması gerekir.

(6) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvara bağlı enstitü anabilim/anasanat dallarının sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(7) Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuvara bağlı enstitü anabilim/anasanat dallarının sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde yerleştirme puanı; lisans derecesi ile başvuran adayın lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayın yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat puanının %50’si değerlendirmeye alınarak hesaplanacak puanın 65’ten düşük olmaması gerekir.

(8) Sanatta yeterlik programlarına ilgili enstitünün önerisi ve Senatonun onayı ile yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

(9) Sözlü mülakat ve/veya yazılı sınavına girmeyen adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır.

(10) Sanatta yeterlik programlarına yerleştirmede adaylar puanlarına göre en yüksekten itibaren başvurduğu bilim/sanat dalı içinde sıralanır. Tek bilim/sanat dalından oluşan enstitü anabilim/anasanat dallarında bu sıralama anabilim/anasanat dalı bazında yapılır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenebilir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Sanatta yeterlik süresi

MADDE 35 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki (12) yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört (14) yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programında, gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın asgari süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır.

(3) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Sanatta yeterlik programından süresinden önce mezun olabilecek öğrencilerin durumu, ilgili enstitü kurulunun belirlediği ve Senato tarafından onaylanmış sanatta yeterlik programını bitirme kriterlerini yerine getirmek şartı ile danışmanının yazılı talebi ve gerekçesi, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile karara bağlanır.

Sanatta yeterlik tez danışmanı atanması

MADDE 36 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak kendi üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanının ve tez konusunun en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması gerekir.

(3) Tez önerisi ilgili enstitü tarafından oluşturulan tez öneri formuna uygun olarak hazırlanması gerekir.

(4) Öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları diledikleri takdirde süreç tamamlanıncaya kadar devam eder. Tez danışmanı değişikliği tez konusu değişikliğini zorunlu kılmaz.

(5) Sanatta yeterlik programında tez danışmanı, tezi yönetebilecek niteliklere sahip, öncelikle Üniversite kadrosunda bulunan ve en az dört yarıyıl süreyle bir lisans programında veya iki yarıyıl süreyle yüksek lisans programında ders vermiş ve en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş ve başarıyla tamamlatmış olan öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede söz konusu niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(6) İlgili enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile bazı sanatta yeterlik programlarında tez danışmanlığı için ayrıca ek kriterler belirlenebilir.

(7) Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 37 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde ve izlediği programın öğretim dilinde yazıp hazırlar ve tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. İlk yedek üye Üniversite ve/veya enstitü anabilim/anasanat dalı dışından belirlenir. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Öğrenci, ilgili enstitü tarafından kendisine jüri ve intihal bilgisinin tebliğ edildiği tarihten sonra, en kısa zamanda yedek üyeler dâhil jüri üyelerine tezinin birer nüshasını ulaştırır. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren on günden az, otuz günden çok olmamak üzere toplanarak öğrenciyi sınava alır.

(5) Sınav tarihi, yeri ve saati danışman önerisi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(6) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye/üyeler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına sınav tarihinden en az üç iş günü önce bilgi verir. Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına katılamayan asıl üye/üyelerin yerine, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları danışman olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz.

(7) İlan edilen günde yapılamayan tez savunma sınavı bir tutanakla belirlenerek anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bildirilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Jürinin ikinci kez toplanamadığı durumlarda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ile enstitü yönetim kurulu bir sonraki sınavın yeni bir jüri ile ne zaman yapılacağına karar verir.

(8) Sanatta yeterlik tez savunma sınavı, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(9) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(10) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(11) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezi, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlara aynı programın tezsiz yüksek lisans programı açık ise bu programı bitirmek için gerekli kriterleri sağlayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte sanatta yeterlik programı için belirlenen bütün koşulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitü kurulunun belirleyebileceği ek kriter ve işlemleri de yerine getiren öğrenciye, Üniversite tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

(2) Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(3) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.

(4) Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve öğrencinin azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(5) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı ile birlikte programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(6) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar ve Notlar ile İlgili Esaslar

Dersler

MADDE 39 – (1) Bir lisansüstü programdaki tüm derslerin kodları, isimleri, kredi ve AKTS kredileri, derslerin içerikleri, programın ders müfredatı, her yarıyılda öğrencilerin alacağı zorunlu/seçmeli dersler, tez, uzmanlık alanı, seminer, bilimsel araştırma teknikleri ve araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders ve benzeri çalışmalardan oluşan dersler, programın ders kataloğunda yer alır. Ders kataloglarındaki değişiklikler ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Lisansüstü düzeydeki dersler öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü kurulunun onayı ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olanlar da ders verebilir.

(3) Her eğitim ve öğretim dönemi başında açılmak üzere öğretim üyeleri tarafından önerilen dersler enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından belirlenir ve enstitü kurulu tarafından onaylanır. Açılmak üzere önerilen dersler eğitim ve öğretim yarıyılı başlamadan en geç bir hafta önce öğrencilere duyurulur ve kayıt sistemine girilir. Fiili olarak açılan tüm dersler dönem başından en geç iki hafta içinde ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye gönderilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile onaylanır.

(4) Programlarda bazı dersler, ön şartlı dersler olarak konulabilir. Ön şartlı derslerin alınabilmesi için önceki yarıyıllarda ön şart olan dersin başarılmış olması zorunludur.

(5) Enstitüler arası veya enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler de konulabilir. Bu dersler, lisansüstü programlarında belirtilen en az 21 kredi miktarının ve 7 ders sayısının hesabında dikkate alınmaz.

(6) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki zorunlu derslerin ve varsa ortak zorunlu derslerin tamamını almak ve başarmak zorundadır. Öğrenci, programındaki seçmeli derslerin yanı sıra diğer programlardaki seçmeli ve/veya zorunlu derslerden de seçmeli ders alabilir. Seçmeli dersten başarısızlık halinde, öğrenci bu dersi veya eşdeğer bir dersi daha sonraki dönemlerde almak ve başarmak zorundadır.

(7) Birinci öğretim öğrencisinin, birinci öğretim programlarından; ikinci öğretim öğrencisinin, ikinci öğretim programlarından; uzaktan eğitim öğrencisinin ise uzaktan eğitim programlarından ders alması esastır. Bununla birlikte ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato kararlarına göre, kayıtlı olunan program türü dışındaki başka bir programdan da ders alınması, ilgili enstitü kurulunca kararlaştırılabilir.

(8) Seminer dersi, tezsiz yüksek lisans ve sanatta yeterlik programları dışındaki diğer tüm programlarda zorunlu olup öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konuyu inceleme ve sözlü olarak sunmayı kapsayan bir çalışmadır. Değerlendirmesi danışman tarafından yapılır.

(9) Uzmanlık alan dersi; tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer lisansüstü programlarda öğretim üyesinin, danışmanlığını yaptığı öğrencilere, çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılmasını, çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel yazıları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik teorik bir derstir. Danışman, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl danışmanı olduğu öğrenciler için uzmanlık alan dersini açar ve öğretim üyesinin danışmanlık görevi sona erinceye kadar yıl boyu devam eder. Uzmanlık alan dersi danışmanlık yapılan öğrenci sayısı dikkate alınmaksızın tezli yüksek lisans öğrencileri için dört saat, doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için dört saattir.

(10) Dönem projesi dersi, tezsiz yüksek lisans programlarında yer alan zorunlu ve kredisiz bir ders olup öğrenci bu dersin alındığı yarıyıl sonunda yazılı rapor olarak vermek zorundadır.

(11) Danışman, tez çalışmalarını izleyebilmek amacıyla her öğrenci için haftada bir saat danışmanlık saati belirler.

Devam zorunluluğu

MADDE 40 – (1) Uzaktan eğitim programları hariç, diğer lisansüstü programlarda derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır.

(2) Teorik derslerde devam zorunluluğu %70, uygulamalı derslerde ise %80’dir.

(3) Günümüz bilişim teknolojisi ile uzaktan eğitim olarak işlenebilecek tez, dönem projesi, uzmanlık alanı ve seminer gibi derslerde devam şartı aranmaz.

(4) Enstitü kurulu uygun gördüğü takdirde araştırma yöntemleri ve bilimsel etik dersi belirtilen gün ve saatte sınavlara girmek şartı ile de devam zorunluluğu olmadan teknolojik imkanlardan faydalanarak uzaktan eğitim olarak işlenebilir.

(5) Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

(6) Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci dönem sonu final sınavlarına alınmaz ve bu ders açıldığı ilk dönemde tekrar alınmak zorundadır. Tekrar alınan dersler için devam şartı aranır.

(7) Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak, Senato tarafından onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü ve benzeri ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir.

Ders ve mazeret sınavları

MADDE 41 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarına ek olarak yarıyıl sonu sınavına ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır.

(2) Ara sınav sayısı bir sınavdan az, üç sınavdan fazla olmamak şartı ile dönem başında ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.

(3) Yarıyıl sonu sınavları, Üniversite tarafından belirlenen ve duyurulan yer ve zamanda yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarının dönem sonu notuna katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olamaz.

(4) Haklı ve geçerli görülen bir nedenle yarıyıl/yıl içi sınavlarına veya yarıyıl/yılsonu sınavlarına giremeyen öğrenciye, mazeretini belgelendirmek koşuluyla anabilim/anasanat dalı başkanlığının belirlediği tarihte mazeret sınavı hakkı verilebilir.

Derslerin kredi ve AKTS kredi değerleri

MADDE 42 – (1) Lisansüstü programlardaki derslerin kredi ve AKTS kredi değerlerinin oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak AKTS ders kredileri hesaplanır.

(2) Seminer, uzmanlık alan dersi, dönem projesi ve tez çalışması gibi dersler, kredisi olmamasına rağmen AKTS olarak kredilendirilir.

Not değerlendirme

MADDE 43 – (1) Lisansüstü derslerin sınavları doğrudan değerlendirme yöntemi ile harf notu olarak değerlendirilir. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu ve harfi; ara sınavlar ve sayısı, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Uzaktan eğitim programlarındaki sınav ve değerlendirme işlemleri, Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslara göre yapılır.

(2) Kredisiz dersler yarıyıl ve genel not ortalamasına katılmaz.

(3) Öğrencilere, not ortalamasına katılan kredili dersler için aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak verilir.

Puan             Ders notu         Katsayı

90-100                AA                  4.0

85-89                 BA                  3.5

80-84                 BB                  3.0

75-79                 CB                  2.5

70-74                 CC                  2.0

60-69                 DC                  1.5

50-59                 DD                  1.0

40-49                 FD                  0.5

39 ve aşağısı            FF                  0.0

(4) Not ortalamasına katılmayan ve kredisi olmayan diğer derslerin harf notları şunlardır:

a) Yeterli notu (S), kredisiz derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir.

b) Devam eden notu (P), kredisiz derslerini geliştirerek başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

c) Yetersiz notu (U), kredisiz derslerini başarıyla sürdüremeyen öğrencilere verilir.

(5) Eksik notu (I), hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına teslimi tarihinden itibaren on beş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu on beş gün sonra kendiliğinden (FF) notuna dönüşür. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin başvurusu, enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

(6) Devamsızlık nedeniyle başarısız notu (NA), derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim üyesince takdir olunur. (NA) notu, not ortalamaları hesabında (FF) notu gibi işlem görür.

Not ortalamaları

MADDE 44 – (1) Lisansüstü öğrencilerin başarı durumlarının ve not ortalamalarının hangi kredi sistemi (yerel ve/veya AKTS) ile hesaplanacağına Senato tarafından karar verilir. Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalamaları öğrenci işleri dairesi başkanlığınca hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısı çarpılarak elde edilir.

(2) Öğrencinin yarıyıl not ortalamasını bulmak için öğrencinin o yarıyılda aldığı not ortalamasına katılan tüm derslerden topladığı kredi tutarı aynı derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul ediliş tarihinden itibaren enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu not ortalamasına katılan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.

(3) Öğrencinin kredili ve kredisiz bütün derslerden aldığı notlar not çizelgesine (transkript) geçilir.

Notlarda maddi hata

MADDE 45 – (1) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan yarıyıl sonu ders notu ve/veya harflerine ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğrencinin ve/veya öğretim elemanının enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı başvurusu üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç takip eden yarıyıl Ders Ekle/Bırak (ADD/DROP) süresi sonuna kadar düzeltilmiş olması gerekir.

Ders tekrarı ve başarı notu

MADDE 46 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için kredili derslerden yarıyıl/yıl sonu notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (CC), doktora öğrencisinin (CB); kredisiz derslerden ise (S) notu almış olması gerekir.

(2) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri açıldığı ilk yarıyıl tekrarlamak, seçmeli dersler yerine ise danışmanının onayladığı eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadır.

(3) Derslerini tamamlamış olan yüksek lisans öğrencisinin programdan mezun olabilmesi için genel not ortalaması en az 2.50, doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin ise genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir.

(4) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir veya bu derslere enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca eşdeğer kabul edilen dersleri alabilir. Ancak başarılı olmasına rağmen not yükseltmek veya başarısız olan dersler yerine alınan derslerle ilgili olarak öğrencinin talebi ile yarıyıl başında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bilgi verilmesi gerekir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar

MADDE 47 – (1) Lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri lisansüstü programlarından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Gaziantep Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan lisansüstü öğrencileri için anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması için önerilen dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Yüksek lisans öğrencileri bilimsel hazırlık derslerini lisans derslerinden, doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri ise lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derse devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve diğer esaslarda öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 48 – (1) Bir yükseköğretim kurumu lisans/yüksek lisans programı mezunu olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(3) Özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrenciler bir yarıyılda en çok iki ders alabilirler ve devam ettikleri derslerde kayıtlı öğrencilerin tabi oldukları mevzuat hükümlerine tabidir.

(4) Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilemez.

(5) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, eğitim ve öğretime derse katılma dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(6) Öğretim dili İngilizce olan lisansüstü programlara özel öğrenci statüsünde ders alınabilmesi için ilgili enstitü kurulunca belirlenen yabancı dil puanının alınmış olması gerekir.

(7) Özel öğrencilerden alınacak eğitime katkı payı, her yıl Bakanlar Kurulunca ilgili program için belirlenen ortalama maliyet tutarı üzerinden Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

(8) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler öğrencinin kayıt yaptırdığı lisansüstü programın asgari kredisinin % 50’sini geçmemek koşuluyla öğrencinin yazılı talebi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 49 – (1) Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eş değer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3.50 olan başarılı bir öğrenci, süresi içinde istenen belgelerle başvurmak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla bir başka lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın ilgili lisansüstü program için gerekli başvuru ve kabul koşullarını sağlıyor olması gerekir.

(3) Lisansüstü programlarda yatay geçiş kontenjanları, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile her yarıyıl belirlenir ve ilgili enstitünün internet sayfasında ilan edilir.

(4) Yatay geçiş başvurusu, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca incelenir ve koşulları sağladığı belirlenen öğrenciler not ortalamasına göre sıralanır. Kontenjan sayısı kadar öğrenci, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yatay geçiş hakkı kazanır.

(5) Kabul sonrası öğrencinin intibak işlemleri ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(6) Yatay geçiş için aşağıdaki asgari koşulları sağlayan lisansüstü öğrencisinin enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile programa intibakı yapılır:

a) Öğrencinin, yatay geçişe başvurduğu dönem itibarıyla kredili derslerden en az dördünü almış, başarmış ve genel not ortalamasının en az 3.50 olması gerekir.

b) Öğrenci, en erken birinci yarıyıl sonunda, en geç üçüncü yarıyıl başında başvurabilir.

c) Doktora/sanatta yeterlik programına başvuru için gerekli olan dil koşulunun sağlanmış olması gerekir.

Lisansüstü programlarına kayıt

MADDE 50 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananlar yedek liste ile birlikte, sınavdan sonra en geç üç iş günü içinde enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilgili enstitüye iletilir ve enstitünün internet sayfasında ilan edilir. İlandan itibaren maddi hatalar için iki iş günü itiraz süresi verilir. İtirazlar ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapılır ve bu anabilim/anasanat dalı başkanlığınca değerlendirilir. İtiraz süresi sonunda listeler, üç iş günü içinde tekrar ilgili enstitüye iletilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Kesin kayıt hakkı kazananlar, yedekleri ile birlikte ilgili enstitünün internet sayfasında tekrar ilan edilir.

(2) Kesin kayıt, ilânda belirtilen şartlar dâhilinde, öğrenci işleri dairesi başkanlığının istediği belgeler ile birlikte süresi içerisinde öğrenci işleri dairesi başkanlığına bizzat kendisi veya resmî vekili aracılığı ile başvurularak yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında başvuru için istenen belgelerin aslını veya noter veya mezun olduğu yükseköğretim kurumu tarafından onaylı örneğini ilgili öğrenci işleri daire başkanlığına teslim eder.

(3) Kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayan asil adaylar yerine, ilan edilmiş ise yedek listedeki adaylar, ilan edilen süre içinde sıralamaya göre kayıt yaptırırlar.

(4) Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Mezun olanların diploma dâhil tüm belgeleri de iptal edilir. Yatırılan öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri geri ödenmez. Adli işlemler için gerekli girişimlerde bulunulur.

Kayıt yenileme

MADDE 51 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde ders kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(2) Mazereti sebebi ile akademik takvimde ders kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, öğretimin başlangıcından itibaren en geç üç hafta içinde olmak koşuluyla yazılı gerekçelerini ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına iletir. Gerekçesi kabul edilen öğrencinin kaydı enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(3) Öğrenci katkı payı, öğrenim ücreti gibi ücret yatırması gereken öğrenciler, Senatoca belirlenen süre içerisinde ücretlerini ödeyerek kayıtlarını yenilerler. Aksi durumda, öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini süresi içerisinde yatırmama mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, öğrenciler o dönem kayıt yaptıramazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrenci tez aşamasında olsa dahi danışmanı ve/veya tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl başarısız sayılır. Bu arada geçen süre öğrenim süresinden sayılır.

Kayıt dondurma

MADDE 52 – (1) Lisansüstü öğrencilerin kayıtları, 28/1/1989 tarihli ve 20063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile dondurulabilir.

(2) Azami kayıt dondurma süresi; bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta en fazla bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta en fazla iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte en fazla dört yarıyıldır. Askerlik halinde askerlik süresince kayıt dondurulabilir.

(3) Öğrenci, mazeretinin süresinden önce sona ermesi halinde varsa katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüğünü yerine getirerek kaydının açılmasını talep edebilir.

(4) Öğrencinin izinli olduğu dönemler normal eğitim ve öğretim dönemine sayılmaz.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 53 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir.

(2) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan öğrencilerin varsa katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalarla belirlenir.

(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenler ile bilimsel hazırlık programı öğrencileri, katkı payı/öğrenim ücretini ilgili programda kayıtlı öğrenciler gibi öderler.

(4) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.

İlişik kesme

MADDE 54 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmedikleri takdirde Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilere, talepleri üzerine, kayıt sırasında verdikleri belgelerin fotokopisi alındıktan sonra asılları geri verilir.

(3) Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenci hakkında ilişik kesme gerekçesinin oluştuğu tarihe kadar tüm eğitim faaliyetlerinin özetini ve varsa aldığı disiplin cezalarını gösteren bir ilişik kesme belgesi düzenlenir. Talep edilmesi halinde belgenin bir kopyası öğrenciye verilir.

Ders saydırma/intibak

MADDE 55 – (1) Lisansüstü programlar arası geçiş yapan öğrenciler ile daha önce özel öğrenci olarak aldığı lisansüstü dersleri veya diğer faaliyetleri/uygulamaları saydırmak isteyen öğrencilerin kayıt sonrasında kabul edildiği programa intibakı enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

(2) Kararda, öğrencinin saydırdığı kredi ve ders sayısına bakılarak intibakının yapıldığı yarıyıl da belirtilir.

(3) Diploma alınarak tamamlanmış bir programın dersleri bir başka programa sayılmaz.

Diğer hükümler

MADDE 56 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar ayrıca ilgili enstitü kurulunun talebi ile Senato tarafından belirlenir.

(2) Lisansüstü programların tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri, ilgili programın açıldığı kampüste yürütülür.

(3) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 57 – (1) 11/11/2011 tarihli ve 28109 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler eğitim ve öğretimlerine devam ederler.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yükseköğretim kurumlarında yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretimi düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

ç) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği ile yükseköğretim kurumlarının yetkisinde olan tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe izin hususları senatolar tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

(2) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Başvuru ve kabul

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde senato tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, yükseköğretim kurumları ALES puanı aramayabilir, ALES puanı istenildiği takdirde taban puan senatolar tarafından belirlenir.

(3) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar senato tarafından belirlenir.

(4) Yükseköğretim kurumları yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunu da değerlendirmeye alabilir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili düzenlemeler senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde üniversite senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 10 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.  Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Diploma

MADDE 14 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 15 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 16 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(3) ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı senato tarafından belirlenir. Yükseköğretim kurumu yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, her bir üniversitenin senato kararları ile yükseltilebilir.

(4) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak üniversite senatosunun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan senato tarafından belirlenir.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine üniversite senatoları tarafından karar verilir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senato kararı ile belirlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri) ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine üniversite senatoları tarafından karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı senato tarafından belirlenir. Yükseköğretim kurumu yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

Süre

MADDE 17 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 18 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı senato tarafından kabul edilen yönetmelikte belirtilir. Ancak tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde üniversite senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 19 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında yükseköğretim kurumunun yönetmeliklerine göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları senato tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 21 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 22 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 17 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 23 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 24 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine üniversite senatoları tarafından karar verilir.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı senato tarafından belirlenir. Yükseköğretim kurumu yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, her bir üniversitenin senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Süre

MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 27 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak kendi üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir. Ancak danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, nitelikleri ilgili senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 28 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 30 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 31 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 32 – (1) Yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 33 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için gerekli koşullar senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 34 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları üniversite senatoları tarafından kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

(4) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(6) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(7) Yükseköğretim kurumlarınca, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

(8) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Diğer hükümler

MADDE 35 – (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenmekle birlikte gerek görülmesi durumunda Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenebilir.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

(3) Yükseköğretim kurumları öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını, başvurma koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(4) Yükseköğretim kurumları, Yükseköğretim Kurulu tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programları rektörlüğünün bulunduğu il dışında sürdüremez.

(5) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamalarına ilişkin esaslar, gerekli hallerde Milli Eğitim Bakanlığının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(7) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 36 – (1) 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulaması ve belirlenmiş süreler yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren başlar.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 35 inci maddenin altıncı fıkrası uygulanmaz.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.