LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARLA İLGİLİ SORULAN SORULAR

1. Enstitünüzde lisansüstü programlara ne zaman öğrenci alınmaktadır?

Enstitümüz lisansüstü programlarına güz dönemi için Haziran ayının sonunda, bahar dönemi için Aralık ayında ilana çıkılmaktadır. Öğrenci alımına ilişkin ilan, son başvuru tarihinden en az 20 gün önce Üniversitemizin http://www.gantep.edu.tr/ adresinde DUYURULAR bölümünde ve Enstitümüz web sayfasında duyurular ara yüzünde yayınlanmaktadır.

2. Enstitünüz lisansüstü programlarına başvuru şartları ve başvuru sırasında istenen belgeler nelerdir?

Enstitümüz lisansüstü programlarına başvuru şartları ve başvuru sırasında istenen belgeler lisansüstü ilanımızda yayınlanmaktadır. Enstitü web sayfasından ulaşabilirsiniz.

3. Yüksek lisans veya doktora programlarına başvuruyu yapamadım ve başvuru şartlarını sağlayamıyorum ne yapabilirim?

Özel Öğrenci Statüsü’nde de kayıt yapılabilmektedir. Bununla beraber, Özel Öğrenci statüsündekiler normal öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Erkek adaylar askerlik tecili yaptıramaz ve bu statüde öğrenim görenler öğrenci belgesi alamazlar.

Lisansüstü derslere özel öğrenci aday başvuruları, ……………… tarihlerinde ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarına yapılır.

Başvuruda İstenen Belgeler

1)        Özel Öğrenci Başvuru Formu ve 2 adet resim.

2)        Transkript (Not Belgesi).

3)        Nüfus cüzdanı fotokopisi.

 Kayıtlı öğrencisi bulunmayan bir derse özel öğrenci kabul edilmez.

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İLE İLGİLİ SORULAN SORULAR

1. Yüksek Lisans Programlarında dersler hangi gün ve saatlerde yapılmaktadır?

Tezli Yüksek Lisans dersleri dersin öğretim elemanı ve öğrencilerin görüşmeleri sonucunda hafta içi günlere planlanabilir.

Tezsiz yüksek lisans programlarında yürütülen dersler ise öğretim elemanı ve öğrencilerin görüşmeleri sonucunda hafta içi akşam ya da cumartesi gününe planlanabilmektedir.

2. Yüksek Lisans Programlarında devam zorunluluğu var mıdır?

%70 devam zorunluluğu vardır.

3. Tezsiz Yüksek lisans programı kaç dönemde bitirebilirim?

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

4. Tezli Yüksek lisans programı kaç dönemde bitirebilirim?

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

5. Tezli Yüksek lisans programında derslerimi kaç dönemde alabilirim?

Dört yarıyıl sonunda kredili derslerin ve seminer dersinin alınması zorunludur.

6. Tezli Yüksek lisans programında hangi durumlarda Üniversite ile ilişiğim kesilir?

Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

7. Tez konularının belirlenmesi ne zaman yapılmalıdır?

Yüksek lisans programlarında, iki dönemini tamamlamış olan öğrencinin, 3. döneme danışman ve tez önerisi belirleyerek başlaması gerekir.

8. Tezli yüksek lisans programında ders geçme / Mezun olabilmek için not ortalamam kaç olmalı?

Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir (21) krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilme koşulu dönem sonu notunun en az C (70 / 100) olmasıdır. Derslerini tamamlamış olan yüksek lisans öğrencisinin programdan mezun olabilmesi için genel not ortalaması en az 2.50 olmalıdır.

9. Yüksek lisans programını tamamlamak için toplam kaç ders almalıyım?

Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir (21) krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve tez çalışması gibi kredisi olmayan dersler, not ortalamasına katılmaz ve dönem sonu harfleri başarılı (S), başarısız (U) veya gelişerek devam ediyor (P) şeklinde değerlendirilir. Ayrıca SBE 501 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Etik dersi alınması zorunludur.

10. Tez savunma sınavına girmek istiyorum ne yapmam gerekiyor?

1. Hazırlanan tez dokümanı benzerlik kontrolü için benzerlik formu ile beraber tezbenzerlik@gantep.edu.tr mail adresine öğrenci tarafından gönderilecektir.

İlgili : Arş.Gör.Mustafa ARSLAN Dahili Tel: 1868 (0 342 317 1868)

2. Benzerlik Raporundan sonra öğrenci ve danışman tarafından (EK-2) Yüksek Lisans Ders Bildirim Formu ve Jüri Atama Formu hazırlanır ve Enstitü ABD Başkanlığına teslim edilir. Ekine bir adet transkript ve bir adet benzerlik raporu eklenir. Savunma Sınav Tarihi bu aşamada ABD Başkanlığı tarafından belirlenir ve forma işlenir.

3. Tezin basılı bir nüshası (spiralli) şekilsel açıdan inceleme için öğrenci tarafından sınav tarihinde 15 gün önce enstitüye teslim edilir.

11. Tez savunma sınavına girdim başarılı oldum ne yapmam gerekiyor?

· Tez Savunma Sınavı Sonrası Yapılması Gerekenler

1-        Öğrenci verilen düzeltmeleri tamamlar.

2-        Öğrenci tezini bastırıp 1 ay içinde enstitüye teslim etmesi gerekir.

3-        Tezi enstitü müdürü tarafından imzalanan öğrenci;

Aşağıda belirtilen işlemler yapılır:

- 1 Adet “Tez Veri Giriş Formu” (YÖK Ulusal Tez Merkezi internet adresine https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi giriş yapılarak elde edilecektir).

- “Tez Veri Giriş Formu” doldurularak 1 adet çıktı alınıp öğrenci tarafından imzalanacaktır.

- 1 adet CD (DVD kabul edilmemektedir). CD’de Olması Gerekenler: Tez(Pdf)*, Özet(Word), Abstract(Word).

 - 2 adet Ciltlenmiş Tez (Tez Yazım Kılavuzu kurallarına göre hazırlanmış olmalı ve tezler ciltlenmeden önce son halinin mutlaka enstitümüzce kontrol edilmesi gerekmektedir.)

 

DOKTORA PROGRAMLARI İLE İLGİLİ SORULAN SORULAR

1. Doktora başvuru koşulları nelerdir?

Doktora programlarına başvuru yapabilmek için bir yüksek lisans derecesine sahip olmak, ALES ve Yabancı dil sınavlarından ilanda belirtilen puanları almış olmak gerekir. Ayrıca ilgili Anabilim dalı alım koşulunu sağlaması gerekir.

2. Doktora programından derslerimi kaç dönemde alabilirim?

Doktora programında, gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

3. Doktora programından kaç dönemde mezun olabilirim?

Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz (8) yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki (12) yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on (10) yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört (14) yarıyıldır.

4. Doktora programı tamamlama kriterleri nelerdir?

Doktora programına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir (21) krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi, doktora uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

5. Doktora programına başladım tez danışmanımın ne zaman atanması gerekir?

Tez danışmanının en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması gerekir.

6. Doktora yeterlilik sınavına ne zaman girmem gerekir?

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en erken dördüncü, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar ilk yeterlik sınavına girmek zorundadır.

Öğrenciler doktora yeterlik sınavına belirlenen sürelerde girmedikleri takdirde söz konusu sınavdan başarısız olmuş kabul edilir.

Yeterlik sınavını, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç dokuzuncu yarıyılın sonuna kadar başarmak zorundadır.

7. Doktora Yeterlik sınavında başarılı oldum ne yapılması lazım?

Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için tez danışmanın önerisi, enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile en geç bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur ve enstitüye gönderilir.

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Gerekli formlar doldurularak enstitüye iletilir.

8. Doktora programını tamamlamak için en az kaç Tez izleme Kuruluna girmem gerekir?

Doktora tezinin sonuçlanabilmesi için ilgili enstitü kurulunun belirleyebileceği ek kriterler dışında başarılı olarak değerlendirilen en az üç tez izleme komitesi raporunun enstitüye sunulması gerekir.

9. Doktora programından mezun olabilmek için yayın şartı var mı?

Doktora programını tamamlamış bir öğrencinin aşağıdaki bilimsel faaliyet türlerinden en az birini gerçekleştirmiş olması beklenir:

a) Tez çalışmasını “Social Sciences Citation Index” tarafından taranan veya yurt içi hakemli dergilerde yayınlanmış olması (yayınlanan çalışmanın, öğrencinin tez konusu ile ilgili olması ve doktora öğrencisine ait ismin ilk sırada bulunması).

b) Tez çalışmasını yurt içi veya yurt dışı bir kongre, konferans ve benzeri bir etkinliğe katılarak sunması.

c) Sonuç raporu ilgili kuruluş tarafından kabul edilmiş yurtdışı araştırma projeleri,

d) Sonuç raporu ilgili kuruluş tarafından kabul edilmiş resmi kurumlara ve özel sektöre ait yurtiçi araştırma projeleri.

(c) ve (d) kriterlerinin geçerliliği için, proje konusunun tamamının veya bir kısmının tez konusu ile ilgili olma ve öğrencinin projede araştırmacı olarak bulunma şartı aranır.

10. Doktora tez jürisi kimlerden oluşur?

Doktora tez jürisi, danışmanın teklifi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş asil iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İlk yedek üye Üniversite ve/veya enstitü anabilim/anasanat dalı dışından belirlenir. Varsa ikinci tez danışmanı, oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

11. Doktora sınavına girdim başarılı oldum ne yapmam lazım?

· Tez Savunma Sınavı Sonrası Yapılması Gerekenler

1-Öğrenci jüri tarafından verilen düzeltmeleri 1 ay içinde tamamlaması gerekir.

2-Öğrencinin tezini bastırıp 1 ay içinde enstitüye teslim etmesi gerekir.

3-Tezi enstitü müdürü tarafından imzalanan öğrenci;

Aşağıda belirtilen işlemler yapılır:

- “Tez Veri Giriş Formu” doldurularak, 1 adet çıktı alınıp öğrenci tarafından imzalanacaktır (“Tez Veri Giriş Formu” YÖK Ulusal Tez Merkezi internet adresine https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ giriş yapılarak elde edilecektir).

- 1 adet CD (DVD kabul edilmemektedir). CD’de olması gerekenler: Tez(Pdf*), özet(Word), abstract(Word).

- 2 adet Ciltlenmiş Tez ( Tez Yazım Kılavuzu kurallarına göre hazırlanmış olmalı ve tezler ciltlenmeden önce son halinin mutlaka enstitümüzce kontrol edilmesi gerekmektedir.)

 

* PDF formatında hazırlanacak tez dosyalarının içerisindeki imza onay sayfası (jüri üyeleri imzalamadan önce onay sayfasının uygunluğu enstitü tarafından yapılmalıdır), imzadan sonra tarayıcıdan geçirilip tüm tezin içerisinde yer alacak biçimde yerleştirilmelidir (İmzasız sayfa kaldırılıp imzalı eklenecek).

 

* PDF formatında hazırlanacak tez dosyalarının içerisindeki imza onay sayfası (jüri üyeleri imzalamadan önce onay sayfasının uygunluğu enstitü tarafından yapılmalıdır), imzadan sonra tarayıcıdan geçirilip tüm tezin içerisinde yer alacak biçimde yerleştirilmelidir (İmzasız sayfa kaldırılıp imzalı eklenecek).

LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARLA İLGİLİ SORULAN SORULAR

1. Enstitünüzde lisansüstü programlara ne zaman öğrenci alınmaktadır?

Enstitümüz lisansüstü programlarına güz dönemi için Haziran ayının sonunda, bahar dönemi için Aralık ayında ilana çıkılmaktadır. Öğrenci alımına ilişkin ilan, son başvuru tarihinden en az 20 gün önce Üniversitemizin http://www.gantep.edu.tr/ adresinde DUYURULAR bölümünde ve Enstitümüz web sayfasında duyurular ara yüzünde yayınlanmaktadır.

2. Enstitünüz lisansüstü programlarına başvuru şartları ve başvuru sırasında istenen belgeler nelerdir?

Enstitümüz lisansüstü programlarına başvuru şartları ve başvuru sırasında istenen belgeler lisansüstü ilanımızda yayınlanmaktadır. Enstitü web sayfasından ulaşabilirsiniz.

3. Yüksek lisans veya doktora programlarına başvuruyu yapamadım ve başvuru şartlarını sağlayamıyorum ne yapabilirim?

Özel Öğrenci Statüsü’nde de kayıt yapılabilmektedir. Bununla beraber, Özel Öğrenci statüsündekiler normal öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Erkek adaylar askerlik tecili yaptıramaz ve bu statüde öğrenim görenler öğrenci belgesi alamazlar.

Lisansüstü derslere özel öğrenci aday başvuruları, ……………… tarihlerinde ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarına yapılır.

Başvuruda İstenen Belgeler

1)        Özel Öğrenci Başvuru Formu ve 2 adet resim.

2)        Transkript (Not Belgesi).

3)        Nüfus cüzdanı fotokopisi.

 Kayıtlı öğrencisi bulunmayan bir derse özel öğrenci kabul edilmez.

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İLE İLGİLİ SORULAN SORULAR

1. Yüksek Lisans Programlarında dersler hangi gün ve saatlerde yapılmaktadır?

Tezli Yüksek Lisans dersleri dersin öğretim elemanı ve öğrencilerin görüşmeleri sonucunda hafta içi günlere planlanabilir.

Tezsiz yüksek lisans programlarında yürütülen dersler ise öğretim elemanı ve öğrencilerin görüşmeleri sonucunda hafta içi akşam ya da cumartesi gününe planlanabilmektedir.

2. Yüksek Lisans Programlarında devam zorunluluğu var mıdır?

%70 devam zorunluluğu vardır.

3. Tezsiz Yüksek lisans programı kaç dönemde bitirebilirim?

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

4. Tezli Yüksek lisans programı kaç dönemde bitirebilirim?

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

5. Tezli Yüksek lisans programında derslerimi kaç dönemde alabilirim?

Dört yarıyıl sonunda kredili derslerin ve seminer dersinin alınması zorunludur.

6. Tezli Yüksek lisans programında hangi durumlarda Üniversite ile ilişiğim kesilir?

Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

7. Tez konularının belirlenmesi ne zaman yapılmalıdır?

Yüksek lisans programlarında, iki dönemini tamamlamış olan öğrencinin, 3. döneme danışman ve tez önerisi belirleyerek başlaması gerekir.

8. Tezli yüksek lisans programında ders geçme / Mezun olabilmek için not ortalamam kaç olmalı?

Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir (21) krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilme koşulu dönem sonu notunun en az C (70 / 100) olmasıdır. Derslerini tamamlamış olan yüksek lisans öğrencisinin programdan mezun olabilmesi için genel not ortalaması en az 2.50 olmalıdır.

9. Yüksek lisans programını tamamlamak için toplam kaç ders almalıyım?

Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir (21) krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve tez çalışması gibi kredisi olmayan dersler, not ortalamasına katılmaz ve dönem sonu harfleri başarılı (S), başarısız (U) veya gelişerek devam ediyor (P) şeklinde değerlendirilir. Ayrıca SBE 501 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Etik dersi alınması zorunludur.

10. Tez savunma sınavına girmek istiyorum ne yapmam gerekiyor?

1. Hazırlanan tez dokümanı benzerlik kontrolü için benzerlik formu ile beraber tezbenzerlik@gantep.edu.tr mail adresine öğrenci tarafından gönderilecektir.

İlgili : Arş.Gör.Mustafa ARSLAN Dahili Tel: 1868 (0 342 317 1868)

2. Benzerlik Raporundan sonra öğrenci ve danışman tarafından (EK-2) Yüksek Lisans Ders Bildirim Formu ve Jüri Atama Formu hazırlanır ve Enstitü ABD Başkanlığına teslim edilir. Ekine bir adet transkript ve bir adet benzerlik raporu eklenir. Savunma Sınav Tarihi bu aşamada ABD Başkanlığı tarafından belirlenir ve forma işlenir.

3. Tezin basılı bir nüshası (spiralli) şekilsel açıdan inceleme için öğrenci tarafından sınav tarihinde 15 gün önce enstitüye teslim edilir.

11. Tez savunma sınavına girdim başarılı oldum ne yapmam gerekiyor?

· Tez Savunma Sınavı Sonrası Yapılması Gerekenler

1-        Öğrenci verilen düzeltmeleri tamamlar.

2-        Öğrenci tezini bastırıp 1 ay içinde enstitüye teslim etmesi gerekir.

3-        Tezi enstitü müdürü tarafından imzalanan öğrenci;

Aşağıda belirtilen işlemler yapılır:

- 1 Adet “Tez Veri Giriş Formu” (YÖK Ulusal Tez Merkezi internet adresine https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi giriş yapılarak elde edilecektir).

- “Tez Veri Giriş Formu” doldurularak 1 adet çıktı alınıp öğrenci tarafından imzalanacaktır.

- 1 adet CD (DVD kabul edilmemektedir). CD’de Olması Gerekenler: Tez(Pdf)*, Özet(Word), Abstract(Word).

 - 2 adet Ciltlenmiş Tez (Tez Yazım Kılavuzu kurallarına göre hazırlanmış olmalı ve tezler ciltlenmeden önce son halinin mutlaka enstitümüzce kontrol edilmesi gerekmektedir.)

 

DOKTORA PROGRAMLARI İLE İLGİLİ SORULAN SORULAR

1. Doktora başvuru koşulları nelerdir?

Doktora programlarına başvuru yapabilmek için bir yüksek lisans derecesine sahip olmak, ALES ve Yabancı dil sınavlarından ilanda belirtilen puanları almış olmak gerekir. Ayrıca ilgili Anabilim dalı alım koşulunu sağlaması gerekir.

2. Doktora programından derslerimi kaç dönemde alabilirim?

Doktora programında, gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

3. Doktora programından kaç dönemde mezun olabilirim?

Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz (8) yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki (12) yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on (10) yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört (14) yarıyıldır.

4. Doktora programı tamamlama kriterleri nelerdir?

Doktora programına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir (21) krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi, doktora uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

5. Doktora programına başladım tez danışmanımın ne zaman atanması gerekir?

Tez danışmanının en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması gerekir.

6. Doktora yeterlilik sınavına ne zaman girmem gerekir?

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en erken dördüncü, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar ilk yeterlik sınavına girmek zorundadır.

Öğrenciler doktora yeterlik sınavına belirlenen sürelerde girmedikleri takdirde söz konusu sınavdan başarısız olmuş kabul edilir.

Yeterlik sınavını, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç dokuzuncu yarıyılın sonuna kadar başarmak zorundadır.

7. Doktora Yeterlik sınavında başarılı oldum ne yapılması lazım?

Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için tez danışmanın önerisi, enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile en geç bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur ve enstitüye gönderilir.

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Gerekli formlar doldurularak enstitüye iletilir.

8. Doktora programını tamamlamak için en az kaç Tez izleme Kuruluna girmem gerekir?

Doktora tezinin sonuçlanabilmesi için ilgili enstitü kurulunun belirleyebileceği ek kriterler dışında başarılı olarak değerlendirilen en az üç tez izleme komitesi raporunun enstitüye sunulması gerekir.

9. Doktora programından mezun olabilmek için yayın şartı var mı?

Doktora programını tamamlamış bir öğrencinin aşağıdaki bilimsel faaliyet türlerinden en az birini gerçekleştirmiş olması beklenir:

a) Tez çalışmasını “Social Sciences Citation Index” tarafından taranan veya yurt içi hakemli dergilerde yayınlanmış olması (yayınlanan çalışmanın, öğrencinin tez konusu ile ilgili olması ve doktora öğrencisine ait ismin ilk sırada bulunması).

b) Tez çalışmasını yurt içi veya yurt dışı bir kongre, konferans ve benzeri bir etkinliğe katılarak sunması.

c) Sonuç raporu ilgili kuruluş tarafından kabul edilmiş yurtdışı araştırma projeleri,

d) Sonuç raporu ilgili kuruluş tarafından kabul edilmiş resmi kurumlara ve özel sektöre ait yurtiçi araştırma projeleri.

(c) ve (d) kriterlerinin geçerliliği için, proje konusunun tamamının veya bir kısmının tez konusu ile ilgili olma ve öğrencinin projede araştırmacı olarak bulunma şartı aranır.

10. Doktora tez jürisi kimlerden oluşur?

Doktora tez jürisi, danışmanın teklifi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş asil iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İlk yedek üye Üniversite ve/veya enstitü anabilim/anasanat dalı dışından belirlenir. Varsa ikinci tez danışmanı, oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

11. Doktora sınavına girdim başarılı oldum ne yapmam lazım?

· Tez Savunma Sınavı Sonrası Yapılması Gerekenler

1-Öğrenci jüri tarafından verilen düzeltmeleri 1 ay içinde tamamlaması gerekir.

2-Öğrencinin tezini bastırıp 1 ay içinde enstitüye teslim etmesi gerekir.

3-Tezi enstitü müdürü tarafından imzalanan öğrenci;

Aşağıda belirtilen işlemler yapılır:

- “Tez Veri Giriş Formu” doldurularak, 1 adet çıktı alınıp öğrenci tarafından imzalanacaktır (“Tez Veri Giriş Formu” YÖK Ulusal Tez Merkezi internet adresine https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ giriş yapılarak elde edilecektir).

- 1 adet CD (DVD kabul edilmemektedir). CD’de olması gerekenler: Tez(Pdf*), özet(Word), abstract(Word).

- 2 adet Ciltlenmiş Tez ( Tez Yazım Kılavuzu kurallarına göre hazırlanmış olmalı ve tezler ciltlenmeden önce son halinin mutlaka enstitümüzce kontrol edilmesi gerekmektedir.)

 

* PDF formatında hazırlanacak tez dosyalarının içerisindeki imza onay sayfası (jüri üyeleri imzalamadan önce onay sayfasının uygunluğu enstitü tarafından yapılmalıdır), imzadan sonra tarayıcıdan geçirilip tüm tezin içerisinde yer alacak biçimde yerleştirilmelidir (İmzasız sayfa kaldırılıp imzalı eklenecek).

 

* PDF formatında hazırlanacak tez dosyalarının içerisindeki imza onay sayfası (jüri üyeleri imzalamadan önce onay sayfasının uygunluğu enstitü tarafından yapılmalıdır), imzadan sonra tarayıcıdan geçirilip tüm tezin içerisinde yer alacak biçimde yerleştirilmelidir (İmzasız sayfa kaldırılıp imzalı eklenecek).